Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg die door RMConnect aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan RMConnect niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze site. RMConnect kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. RMConnect sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de (on)bereikbaarheid van de site. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en RMConnect is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de site tafeltje-dek-je.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de RMConnect aangeboden informatie. Het gestelde in deze alinea omtrent de uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld.

Auteursrechten
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij RMConnect. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RMConnect is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Adverteren
Wanneer u adverteert bij RMConnect valt u onder onze algemene advertentievoorwaarden, zoals hierna opgenomen.

Algemene advertentievoorwaarden

1. Aanbod en aanvaarding
1.1 Alle aanbiedingen van RMConnect zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties.
(Mondelinge) opdrachten en overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke (opdracht)bevestiging door RMConnect dan wel op het tijdstip dat RMConnect tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan.
1.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van RMConnect afwijkt van het vermelde in de (schriftelijke) opdracht door Opdrachtgever, dan geldt het vermelde in de opdrachtbevestiging van RMConnect, tenzij Opdrachtgever per ommegaande met inachtneming van het bij Opdrachtgever bekende tijdstip van plaatsing na ontvangst van de opdrachtbevestiging per brief, per fax of via e-mail daarop reageert. In een dergelijk geval zullen partijen in nader overleg alsnog tot definitieve overeenstemming dienen te komen.
1.3 Opdrachtgever kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf dan wel het bedrijf van zijn principaal.

2. Weigering advertenties
RMConnect is gerechtigd ook bij een lopend contract bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om haar moverende redenen te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de eigen belangen van RMConnect.

3. Betaling
3.1 RMConnect is ongeacht de overeengekomen betalingscondities te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.

3.2 RMConnect is gerechtigd (verdere) plaatsing van de advertenties op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten als ook indien aan RMConnect andere omstandigheden ter kennis komen, zoals aanzienlijke betalingsachterstanden bij derden, welke goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever uitstaande en/of toekomstige financiële verplichtingen jegens RMConnect niet zal (kunnen) nakomen. Opschorting van plaatsing zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat Opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 14e dag na factuurdatum.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente door Opdrachtgever verschuldigd, welke gebaseerd is op de wettelijke handelsrente, met een minimum van € 25 per factuur.
3.5 Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht.
De incassokosten worden in dit geval vastgesteld op minimaal 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben. Opdrachtgever behoudt na deze betaling de contractuele verplichting de nog niet afgenomen besteding binnen de gestelde contracttermijn alsnog te realiseren.

4 Aansprakelijkheid
4.1 Indien komt vast te staan dat RMConnect aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens RMConnect.
4.2 RMConnect is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.
4.3 RMConnect is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertentie(s) inclusief, nieuwsberichten, foto en/of illustratie materiaal. Opdrachtgever vrijwaart RMConnect in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van advertenties voortvloeiende.
4.4 Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij Opdrachtgever. Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven
geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van RMConnect.
4.5 Behoudens opzet of grove schuld van RMConnect, is RMConnect niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever is gehouden een backup en/of afschriften van dit materiaal ook zelf te behouden en verzekerd te houden.
4.6 RMConnect is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet; zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door RMConnect of door Opdrachtgever aan RMConnect via de website woonzorg-voorzieningen.nl, tafeltje-dek-je.nl of op andere wijze via de elektronische weg.

5 Overig
RMConnect behoudt zich het recht voor de algemene (advertentie) voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Share This